Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Юридическа информация

Фондация „Отворени медии“ (ФОМ) е регистрирана като извършваща дейност в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Наименование: Фондация „Отворени медии“
ЕИК/Булстат: 176725664
Седалище: гр. София
Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Банат 3, ап. 3, ПК 1407
Имейл: contact@openmedia.bg

Фондацията се ръководи от Управителен съвет в състав:

  • Димитър Петров Димитров, председател
  • Петя Любомирова Райковска, заместник-председател
  • Явор Руменов Стефанов, заместник-председател

Документи: