Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Учредителен акт

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ “Отворени медии”

Статут

Чл. 1. (1) Фондация за осъществяване на дейност в обществена полза “Отворени медии” /Фондацията/ е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа независима обществена организация с нестопанска цел, юридическо лице по българското законодателство.
(2) Фондацията осъществява дейност в обществена полза.
(3) Фондацията се учредява за неопределено време.
(4) Наименованието на Фондацията, седалището, адресът на управлението и както и данните за нейната съдебна и данъчна регистрация, включително ЕИК номер и адрес на електронна поща, се поставят върху всички документи и издания на Фондацията.
(5) Седалището на Фондацията е град София с адрес на управление гр. София, ул. Банат №3, ет. 1, ап. 3.
(6) Наименованието на Фондацията може да се изписва на английски език като „Open Media Foundation“ или „Open Media“, или с абревиатурите „OMF“ или „ФОМ“.

Цели на Фондацията

Чл. 2. Цели на Фондацията са да насърчава, съдейства и подпомага развитието на независимостта на медиите в България и развитие на добре информирано гражданско общество, чрез:
т. 1. Създаване на технологични решения в полза на независимата журналистика.
т. 2. Създаване на предпоставки за качествен диалог за проблемите на медиите в България.
т. 3. Разпространяване и популяризиране културата на информираност и ангажираност на обществото и създаване правилна нагласа на обществото към медиите.
т. 4. Подпомагане разпространението на знания и умения в областта на качествената журналистика и разпространяване и налагане на международните стандарти за качество на медийни продукти.
т. 5. Насърчаване и подкрепа на граждански и професионални инициативи с отворен характер, свързани с развитието на медиите и качествената и независима журналистика.
т. 6. Подпомагане на качественото медийно образование и развиване на проекти за стимулиране на критично мислене и налагане на стандартите на качествената журналистика в образователните институции.

Обществено полезна дейност на фондацията

Чл. 3. (1) Фондацията извършва обществено полезна дейност за постигане на целите си, като разходва даренията и имуществото си за:
т. 1. Създаване и поддържане на технологични решения, обслужващи целите на фондацията.
т. 2. Приемане, преразпределение и управление на средства и дарения, подкрепящи независимата журналистика.
т. 3. Организиране на срещи, дискусии, лекции, семинари и образователни инициативи за развитие на независимата журналистика.
т. 4. Съдействие за повишаване на знанията и критериите към медиите и журналистиката.
т. 5. Независимо наблюдение на медийната среда, обсъждане и изготвяне на анализи и прогнози за тенденциите на развитие.
т. 6. Осъществяване обществен натиск и консултативни функции.
т. 7. Обединяване на усилията си със сродни организации в страната и чужбина.
т. 8. Стимулиране на независимите медии по всякакви други начини.
т. 9. И всякакви други действия, насочени към постигане на целите на Фондацията.
(2) Редът за осъществяване на обществено-полезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с вътрешните правила на Фондацията.

Имущество и дарения

Чл. 4. (1) Имуществото на Фондацията се образува от предоставеното имущество при учредяването й, завещания и дарения без условия и тежести и други пожертвувания в полза на Фондацията от български и чуждестранни физически и юридически лица и организации, които подкрепят целите на Фондацията.
(2) Предмет на дарения или завещания могат да бъдат недвижими имущества, вещни права, пари, валута, ценни книжа, права върху акции и други имуществени права.
(3) Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и други подобни, той може да поиска те да носят неговото име или друго, определено от дарителя наименование.
(4) Разходването на имуществото на Фондацията става по приети от нейния управителен съвет програми и проекти, съгласно вътрешните правила и за осъществяване целите на Фондацията.
(5) Не се приемат дарения и завещания, които противоречат на закона, морала или целите и дейността на Фондацията.
(6) Фондацията се учредява по реда на българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел, като за целите на учредяването учредителите даряват сума в размер на 100 лева, внесени надлежно в българска банка.

Допълнителна стопанска дейност

Чл. 5. (1) Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност и използва прихода за постигане на определените в Учредителния акт цели.
(2) Фондацията не може да участва в събирателни дружества и като неограничено отговорен съдружник (акционер) в командитни дружества (командитни дружества с акции).
(3) Фондацията не може да сключва сделки с лица от състава на органите й за управление, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Фондацията и са одобрени от 4/5 от състава на Управителния съвет.

Органи на управление

Чл. 6. (1) Органът за управление на Фондацията е Управителен съвет. Управителният съвет се ръководи от Председател.
(2) По решение на Управителния съвет на Фондацията, могат да бъдат образувани помощни органи – работни групи по проекти, експертни съвети, конкурсни комисии и други.

Чл. 7. (1) Управителният съвет на Фондацията се състои от трима души, в това число Председателят и заместник-председателите, ако бъдат избрани такива, с мандат от четири години.
(2) Не може да участва в Управителния съвет лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, дори и да е реабилитирано; лице, което няма право да заема отчетническа длъжност; лице под съд или следствие за умишлено престъпление от общ характер; член на ръководство на стопанска организация, която през последните две години е била прекратена поради несъстоятелност или ако са останали неудовлетворени кредитори.
(3) Управителния съвет на Фондацията се състои от следните лица:

  1. Димитър Петров Димитров,
  2. Петя Любомирова Райковска и
  3. Явор Руменов Стефанов.

(4) Председател на Фондацията е Димитър Петров Димитров.
(5) Заместник-председатели на Фондацията са Петя Любомирова Райковска и Явор Руменов Стефанов.

Чл. 8. (1) Управителният съвет на Фондацията:
т. 1. Определя основните насоки и приоритети в дейността на Фондацията, приема програми, стратегически планове и взима решения за значими проекти с оглед целите й;
т. 2. Изменя и допълва учредителния акт на Фондацията;
т. 3. Приема правилник за дейността на Фондацията;
т. 4. Избира с явно гласуване и мандат за четири години Председател, и Заместник-председатели и определя ежегодно възнагражденията им;
т. 5. Извършва промени в своя състав и численост;
т. 6. Одобрява годишния счетоводен отчет, взема решение за освобождаване на влизащите в състава му от отговорност и приема бюджета на Фондацията за следващата финансова година;
т. 7. Планира дохода от имуществото на Фондацията. Управлява инвестициите на Фондацията;
т. 8. Взема решения за извършването на сделки на разпореждане с имущество на Фондацията на стойност или с материален интерес надвишаващ 1000 /хиляда/ лева;
т. 9. Взема решения за изразходване на предвидените средства за идеалната цел на Фондацията в рамките на бюджета и в съответствие с утвърдените програми, стратегически планове и проекти;
т. 10. Избира с явно гласуване ръководители на проекти и програмни директори за проектите на фондацията;
т. 11. Взема решение за организиране и участие на Фондацията в значими обществени прояви, свързани с целите й;
т. 12. Обсъжда и контролира състоянието на имуществото и формира инвестиционната политика на Фондацията;
т. 13. Взема решения за прекратяване на Фондацията;
т. 14. Решава други въпроси, предвидени в учредителния акт.
(2) Решенията на Управителния съвет на Фондацията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, в които законът или настоящият учредителен акт изискват друго мнозинство.
(3) Юридическите лица се представляват от законните си представители или от упълномощени от тях в писмена форма, лица.

Чл. 9. Председателят поддържа актуален списък на състава на Управителния съвет, който публикува на Сайта на Фондацията.

Чл. 10. (1) Управителният съвет на Фондацията се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
(2) Заседанията на Управителния съвет на Фондацията се свикват от Председателя или от поне две други лица, участващи в състава му.
(3) Поканата за заседание на Управителния съвет на Фондацията трябва да съдържа дневния ред, начина на достъп до подготвените материали, часът, мястото и датата за провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква.
(4) Покана за заседание на Управителния съвет на Фондацията, най-малко един месец преди насрочения ден, се изпраща по електронна поща до пощенския списък на Фондацията. Поканата се счита за получена с потвърждаването на нейното получаване от поканения.
(5) Заседанията на Управителния съвет на Фондацията се считат за редовни, когато е спазен редът на алинеи 2 и 3, и когато присъстват поне две трети от състава му.
(6) Ако не са изпълнени изискванията на предходната ал. 5, заседанието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита законно, независимо от броя на явилите се.
(7) Заседанията на Управителния съвет могат да се провеждат по телефона, с видеоконферентна връзка, чрез Интернет или други технологии за дистанционни дискусии. Председателят изпраща протокол от заседанието по електронната поща до пощенския списък на Фондацията.

Председател на Управителния съвет

Чл. 11. (1) Председателят на Управителният съвет:
т. 1. Представлява Фондацията в страната и в чужбина и организира изпълнението на решенията на Управителния съвет на Фондацията.
т. 2. Организира дейността на Фондацията, осъществява оперативното й ръководство, осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
т. 3. Сключва договори със служителите на Фондацията;
т. 4. Разпорежда се със средствата за организация и управление в съответствие с утвърдения бюджет на Фондацията;
т. 5. Изпълнява функциите, които са му възложени с изричен акт, от Управителния съвет. Когато се извършва сделка, надвишаваща по стойност 10 на сто от активите на Фондацията по баланса й за предходната година, разпоредителните действия се извършват от Председателя на Фондацията, след изрично решение и овластяване от страна на Управителния съвет.
т. 6. Свиква редовните и извънредни заседания на Управителния съвет на Фондацията;
т. 7. Председателства заседанията на Управителния съвет на Фондацията и има право на решаващ глас в случай на равенство на гласовете;
т. 8. Съхранява печата на Фондацията.
(2) Заместник-председателят изпълнява задълженията на Председателя, когато последният е в обективна невъзможност да ги осъществява. Председателят може да делегира изрично част от своите задължения на заместник-председателя при необходимост.
(3) Председателят публикува на сайта списък и поддържа актуална информацията за Председателя и заместник-председателя на Фондацията.

Сайт на Фондацията

Чл. 12. (1) Фондацията създава и поддържа интернет /уеб/ сайт на адрес http://openmedia.bg.
(2) Фондацията чрез сайта информира за своята дейност, предстоящи и изминали събития, представляващи Фондацията и състава на нейните органи.

Пощенски списък на Фондацията

Чл. 13. (1) Фондацията създава и поддържа пощенски списък, в който са включени адресите за електронна поща на всички участващи в състава на Управителния съвет на адрес: openmediafoundation@googlegroups.com.
(2) Всеки участващ в състава на Управителния съвет се задължава да направи необходимото, за осигури безпрепятствено получаване на електронните писма, изпратени чрез пощенския списък на Фондацията. Писмата, изпратени до Пощенския списък на Фондацията, се считат получени от всички, участващи в състава на Управителния съвет, с изтичане на двудневен срок от дата на изпращане.
(3) Чрез пощенския списък:
т. 1. Участващите в състава на Управителния съвет предлагат и дискутират въпроси, свързани с дейността на Фондацията.
т. 2. Председателят информира Управителния съвет за всяко предприето, необходимо или предстоящо действие на Фондацията, включително отправя покани за предстоящи заседания.
т. 3. Могат да се провеждат неприсъствени заседания на Управителния съвет, като се предлагат, обсъждат и гласуват решенията на Управителния съвет.

Обмен на съобщения

Чл. 14. (1) Органите за управление на Фондацията обменят съобщения по електронен път чрез пощенския списък на Фондацията. Ако не е поискано потвърждение на получаването, електронното съобщение се счита за получено в двудневен срок след датата на неговото изпращане.
(2) По преценка на изпращача, за изпращане на важни съобщения до участващите в състава на органите за управление, може да се използва препоръчана поща и/или други начини и технически способи, които отразяват съдържанието на съобщението и неговото получаване от адресата.

Клонове

Чл. 15. (1) Фондацията може да открива и закрива клонове в страната и чужбина.
(2) Клоновете не са самостоятелни юридически лица и се ръководят от управител, назначен от Председателя на Управителния съвет.
(3) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Председателя на Управителния съвет отчет за дейността и за разходваните средства.

Задължение за водене на книги

Чл. 16. (1) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Писмената форма се счита за спазена и когато е съставен електронен документ, който е изпратен чрез пощенския списък на Фондацията до участващите в управителния орган на Фондацията.
(3) По предложение на Председателя или друг член на Управителния съвет, за важни решения на Управителния съвет, се съставя писмен документ на хартиен носител, който носи подписите на всички участници в заседанието.

Публикуване на отчета

Чл. 17. Годишният доклад за дейността, счетоводният отчет и бюджетът за следващата година на Фондацията се предоставят на Централния регистър и се публикуват в обобщен вид.

Промени в устава и реорганизация

Чл. 18. Изменения и допълнения на настоящия Устав се извършват от Управителния съвет на Фондацията с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 19. (1) Фондацията може да прекрати своето съществуване по решение на Управителния съвет на Фондацията с кворум от 2/3 или от съда по предвиден в закона начин, когато целите й са станали непостижими, противни на законите или на държавния и обществен ред.
(2) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) При прекратяване на Фондацията, имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите й, трябва да бъде предоставено на Фондация „Отворени проекти”, или ако тя не съществува към момента на ликвидация, на Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, CA 94105-3013, United States.

Други разпоредби

§1. Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратяващо дейността й условие.
§2. Този устав е утвърден на 23.05.2014 г. при учредяването на Фондацията.

23.05.2014 г.
гр. София

Настоящият Учредителен акт /Устав/ истинно, пълно и вярно отразява решенията, приети от органите на Фондацията.

Настоящият документ е съставен с участието и съгласието на долуподписаните учредители на Фондация за извършване на общественополезна дейност „Отворени медии“:

  1. Димитър Петров Димитров,
  2. Петя Любомирова Райковска и
  3. Явор Руменов Стефанов.